Hình Biểu Tình Trước Toà Nhà Liên Hiệp Quốc Phản Ðối Nguyễn Minh Triết tại New York

rnrnhttp://vietnewyork.com/cd092509/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *