Thị Trưởng Ny, Các Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Lập Liên Minh: Sửa Luật Di Trú, Để Sẽ Ân Xá Giúp 12 Triệu Di Dân Lậu Ở Mỹ

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=116&nid=160863

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *