Một Nam Tiếp Viên Hàng Không Jetblue Bị Bắt Vì Tội Nổi Cơn Điên Dại Phá Phách Máy Bay

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=51288&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *