Tổng giám mục New York nói về thánh đường Hồi Giáo gần “Ground Zero”: Các tôn giáo đang âm thầm nói chuyện với nhau

http://www.vietherald.com/D_1-2_2-186_4-5569/Tong-giam-muc-New-York-noi-ve-thanh-duong-Hoi-Giao-gan-Ground-Zero-Cac-ton-giao-dang-am-tham-noi-chuyen-voi-nhau.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *