Các hội đoàn New York vận động cho dự luật y tế hỗ trợ nhân viên cứu hỏa gặp nạn trong vụ 9/11

http://www.vietherald.com/D_1-2_2-171_4-5707/Cac-hoi-doan-New-York-van-dong-cho-du-luat-y-te-ho-tro-nhan-vien-cuu-hoa-gap-nan-trong-vu-911.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *