Bầu Cá»­ SÆ¡ Bá»™ (ngày 14 tháng 9 năm 2010) – Primary Election 2010 (September 14, 2010 )

Polling Places open 6:00 A.M. to 9:00 P.M.rnPhòng phiếu mở cá»­a từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tốirnrnWeb site for searching the online poll site address locatorrnTrang nhà để kiếm địa Ä‘iểm phòng phiếu (Tiếng Anh)rnhttp://gis.nyc.gov/vote/ps/index.htmrnrnCall the voter Phone Bank at 1-866-VOTE-NYCrnrnToll Free (miá»…n phí ): 1.866.VOTE-NYC (1.866.868.3692) rnOutside of New York City (Ngoài thành phố Nữu Ước.): 1.212.VOTE-NYC rnTDD (): 1.212.487.5496rnrnCandidates List for the Primary Election on September 14, 2010 – TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE (PDF)rnDanh sách các ứng cá»­ viên cho Bầu Cá»­ SÆ¡ Bá»™ trong ngày 14 tháng 9 năm 2010rnhttp://vote.nyc.ny.us/candidateslist.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *