THÔNG BÁO TỔ CHỨC BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA NHÀ LIÊN HIỆP QUỐC

NEW YORK VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATIONrnrn62 W. Kingsbridge Rd * Bronx, NY 10468rnrnTel. (347) 545-2920 + (347) 545-2882 + (347) 545- 2923rnrnEmail: congdongnewyork@…. Fax: (718) 892-4666rnrn—————————–oOo———————————rnrn rnrn THÔNG BÁO Tá»” CHỨC BIỂU TÃŒNH TRƯỚC TÃ’A NHÀ LIÊN HIỆP QUỐCrnrn Kính gởi : – Quí Vị Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.rnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Nam New jersey.rnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Pennsylvania .rnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Philadelphiarnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng DC, MD & VArnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Massachusetts.rnrn- Chủ Tịch Cá»™ng Đồng New Hampshirernrn- Chủ Tịch Công Đồng Connecticut.rnrn rnrnKính ThÆ°a Quí Vị Chủ Tịch Quí Cá»™ng Đồngrnrn rnrn Nhận được tin, Vào ngày 24 tháng 9 năm 2010 phái Ä‘oàn cá»™ng sản Việt Nam do Nguyá»…n Tấn DÅ©ng dẫn đầu sẽ đến Liên Hiệp Quốc tham dá»± phiên họp vá»›i Tổng Thống Hoa Kỳ Obama tại toà nhà Liên Hiệp Quốc .rnrn rnrn Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York Khẩn Thông báo cùng Quí Cá»™ng Đồng Xin cùng họp tác tổ chức Biểu tình chống Nguyá»…n Tấn DÅ©ng và tập Ä‘oàn bán nÆ°á»›c có mặt tại Liên Hiệp Quốc , New York, Hoa Kỳrnrn rnrnĐịa Ä‘iểm tổ chức biểu tình tại : Dag Hammarskjold Plaza, E. 47 St giữa đường 1 Ave và 2 Ave.rnrntừ 12 giờ trÆ°a ngày 24-9-2010.rnrn rnrnThời gian quá gấp, Kính xin quí Cá»™ng Đồng cùng tiếp tay và hổ trợ để cuá»™c biểu tình chống Cá»™ng sản Việt Nam Bán nÆ°á»›c thành công theo ý nguyện của cá»™ng đồng tị nạn chúng ta.rnrn rnrn New York ngày 15-9-2010rnrn TM Ban Chấp Hành Cá»™ng Đồng Người ViệtQuốc Gia New York

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *