Tham Gia Bầu Cá»­ Trong Ngày Bầu Cá»­ (General Election Day – November 2, 2010)

Tổng tuyển cử tiểu bang New York & Nữu Ước (ngày 2 tháng 11 năm 2010)nnrnrnrnrnPolling Places open 6:00 A.M. to 9:00 P.M.nnrnrnPhòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tốinnrnrnWeb site for searching the online poll site address locatornnrnTrang nhà để kiếm địa điểm phòng phiếunnrnrnhttps://voterlookup.elections.state.ny.us/votersearch.aspxnnrn

Governor – Thống đốc

rnCarl Paladino (Republican candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa) rnWeb site (trang nhà): Paladino for the People : Carl Paladino for Governor of New YorknnrnAndrew Cuomo ( Democrat candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ) rnWeb site (trang nhà): Andrew Cuomonnrn

Comptroller

rnHarry Wilson (Republican candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa)nnrnWeb site (trang nhà): Wilson for New YorknnrnThomas DiNapoli ( Democrat candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent)nnrnWeb site (trang nhà): DiNapoli 2010 – Tom DiNapoli for New York Comptrollernnrnrn

Attorney General (Bộ trưởng tư pháp)

rnDan Donovan (Republican candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa)nnrnWeb site (trang nhà): Dan Donovan 2010 – New York Attorney GeneralnnrnEri Schneiderman ( Democrat candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Bá»™ trưởng tÆ° pháp)nnrnWeb site (trang nhà): Eric Schneiderman for Attorney Generalnnrnrn

US Senate – Thượng Nghị SÄ©

rnJoseph DioGuardi (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa)nnrnWeb site (trang nhà): Andrew CuomonnrnKirsten Gillibrand (The Democratic Party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ) rnWeb site (trang nhà): Kirsten Gillibrand, Democrat for U.S. SenatennrnJay Townsend (The Republican Party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa)nnrnWeb site (trang nhà): Jay Townsend for New YorknnrnChuck Schumer (The Democratic Party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Thượng Nghị SÄ©) rnWeb site (trang nhà): Chuck Schumer for U.S. Senatennrn

Member House of Representative Candidates district 13- ứng cử viên Dân Biểu địa hạt/khu vực 13

rnMichael McMahon (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Re-Elect Mike McMahonnnrnMichael Grimm (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, former FBI agent)nnrnWeb site (trang nhà): Grimm for Congressnnrnrnrn

Member House of Representative Candidates district 1 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 1

rnTim Bishop (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Bishop for CongressnnrnRandy Altschuler (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, businessman – ThÆ°Æ¡ng gia)nnrnWeb site (trang nhà): Randy Altschuler for Congressnnrnrn

Member House of Representative Candidates district 19 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 19

rnJohn Hall (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): John Hall for CongressnnrnNan Hayworth (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, ophthalmologist)nnrnWeb site (trang nhà): Nan Hayworth for Congress in NY-19nnrnrnrn

Member House of Representative Candidates district 20 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 20

rnScott Murphy (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Scott Murphy for CongressnnrnChris Gibson (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, retired Army Col. )nnrnWeb site (trang nhà): Chris Gibson for Congressnnrnrn

Member House of Representative Candidates district 22 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 22

rnMaurice Hinchey (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Maurice Hinchey For CongressnnrnGeorge Phillips (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, former congressional staffer)nnrnWeb site (trang nhà): ElectGeorgePhillips.comnnrnrnrnrn

Member House of Representative Candidates district 23 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 23

rnBill Owens (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Bill Owens for CongressnnrnMatt Doheny (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, investment banker)nnrnWeb site (trang nhà): Matt Doheny for Congress – NY23nnrnrn

Member House of Representative Candidates district 24 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 24

rnMichael Arcuri (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Arcuri, Michael A. for US Congress (NY-24)nnrnRichard Hanna (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, businessman – ThÆ°Æ¡ng gia)nnrnWeb site (trang nhà): Richard Hanna for Congressnnrnrnrnrnrn

Member House of Representative Candidates district 25 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 25

rnDan Maffei (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Dan Maffei for CongressnnrnAnn Marie Buerkle (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, nurse and lawyer)nnrnWeb site (trang nhà): Ann Marie Buerkle For Congressnnrnrn

Member House of Representative Candidates district 29 – ứng cá»­ viên Dân Biểu địa hạt/khu vá»±c 29

rnMatt Zeller (The Democratic party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Dân Chủ, incumbent – Dân Biểu)nnrnWeb site (trang nhà): Zeller for CongressnnrnTom Reed (The Republican party candidate – Ứng cá»­ viên đảng Công Hòa, Corning Mayor)nnrnWeb site (trang nhà): Tom Reed Voting Information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *