Người Dân Haiti Biểu Tình Nhân Ngày Kỷ Niệm Một Năm Vụ Động Đất

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=0&tabId=194&ArticleID=54881&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *