Kẻ âm mưu đánh bom phi trường JFK bị kết án chung thân

http://www.vietherald.com/D_1-2_2-171_4-9616_5-100_6-1_15-1/Ke-am-muu-danh-bom-phi-truong-JFK-bi-ket-an-chung-than.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *