Hình Biểu Tình trước Tòa Đại Sứ Tầu Cộng trong Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn

rnrnnnrnnnrnrnnnrnCác Hình Khác trong cuộc Biểu Tình trước Tòa Đại Sứ Tầu Cộng: ==> http://www.vietdc.net/ChinaEmbassy070211/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *