Dân Chúng Tại Nhiều Nơi Ở Hoa Kỳ Lo Đối Phó Với Cái Nóng Phá Nhiểu Kỷ Lục Xưa Nay

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=60068&Page=3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *