Thông Báo Tổ Chức Biểu Tình Trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Thành Phố New York ngày 10-12- 2012

Liên Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Đông Bắc Hoa Kỳrn1809 PAULDING AVE BRONX NY 10462-3117rn(347) 545-2923 * (347) 988-2961 * (347) 545-2882rnEmail: nyvaca@gmail.com – http://www.nyvaca.com/rn rnThông Báo Tổ Chức Biểu Tình Trong Ngày Quốc Tế Nhân QuyềnrnTại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Thành Phố New York ngày 10-12- 2012rn rnKính gá»­i:rn- – Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, các Cá»™ng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, các cÆ¡ quan Truyền Thông.rn- – Toàn thể Quý Đồng HÆ°Æ¡ng tại Hoa Kỳ và khắp thế giá»›i.rn rnKính thÆ°a Quý Vị:rn rnNhÆ° chúng ta đã biết, đảng Cá»™ng Sản và chính phủ Việt Cá»™ng đã và Ä‘ang tiếp tục đàn áp Đồng Bào Việt Nam trong nÆ°á»›c. Chúng đã áp đặt chế Ä‘á»™ Ä‘á»™c tài đảng trị, tÆ°á»›c bỏ mọi quyền tá»± do căn bản cÅ©ng nhÆ° vi phạm trầm trọng nhân quyền của người dân Việt Nam.rn rnDo đó nhÆ° hằng năm, nhân ngày họp thường niên của Tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế của cÆ¡ quan Liên Hiệp Quốc, chúng tôi gồm các Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức má»™t cuá»™c biểu tình vào ngày 10 tháng 12 năm 2012 từ 11 giờ trÆ°a tá»›i 3 giờ chiều trÆ°á»›c trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York để:rn rn- Đòi chính phủ Việt Cá»™ng phải tôn trọng Nhân Quyền cho Đồng Bào trong nÆ°á»›c.rn- Đòi đảng CSVN phải tôn trọng các quyền tá»± do căn bản, thi hành chính sách dân chủ cho dân chúng rn Việt Nam.rn- Đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tá»± do tất cả các nhà tranh đấu cho lý tưởng Tá»± Do, Dân Chủ vàrn Nhân quyền cÅ©ng nhÆ° chống lại sá»± bành trÆ°á»›ng xâm lăng của Trung Cá»™ng mà chính phủ Việt Cá»™ng đãrn thô bạo bắt giữ và tuyên án bất chấp công lý và lÆ°Æ¡ng tâm nhân loại .rn- Vận Ä‘á»™ng các đại biểu trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ không chấp nhận việc xin gia nhập của CSVNrn vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016rn rnĐồng thời chúng tôi sẽ phối hợp vá»›i Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ để thành lập má»™t phái Ä‘oàn vào trụ sở LHQ để trình bầy vá»›i Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế về việc chính phủ Cá»™ng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng tá»›i nhân quyền của dân chúng Việt Nam trong nÆ°á»›c.rn rnXin thành khẩn kêu gọi toàn thể Quý Vị tham gia, há»— trợ chúng tôi trong mục tiêu tranh đấu nói trên.rn rnNgày 22 tháng 10 năm 2012rnChủ tịch Ban Tổ ChứcrnLS Nguyá»…n Thanh Phong, CT/ CĐNVQG New YorkrnrnĐồng Chủ Tịch Ban Tổ Chức:rn1/ Ông Nguyá»…n Văn Tánh: Điều Hành Tổng Quátrn2/ Ông Đỗ Hồng Anh, CT/CĐ DC & MD & VA .rn3/ Ông Cao Xuân Khải, CT/CĐ New Hampshire .rn4/ Ông Trần Văn Giỏi, CT/CĐ Connecticut .rn5/ Ông Nguyá»…n Đức Nhiệm, CT/CĐ Pennsylvania .rn6/ Ông LÆ°u Văn TÆ°Æ¡i, CT/CĐ Florida .rn7/ Ông Trần Quán Niệm, CT/CĐ Nam New Jersey .rn8/ Ông Nguyá»…n Đình Toàn, CT/CĐ Philadelphia .rn9/ Ông Lý Văn PhÆ°á»›c, CT/ Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *