Thiếu nữ New York ghiền ăn thỏi ‘khá»­ mùi hôi nách’

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việt rnrn[link=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162609&zoneid=1#.UTZsKHxARwU]http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162609&zoneid=1#.UTZsKHxARwU[/link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *