Văn Phòng Chính Phủ Thành Phố, Trường Công & Thư Viện Công Cộng Nữu Ước Đóng Cửa Ngày Lễ Tạ Ơn và Ngày 29 Tháng 11

http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/3404/thanksgiving-day-information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *