Thị Ttrưởng Bill de Blasio Họp Báo 2 Toà Nhà Cao Ốc Nổ, Sập Và Cháy Lớn Làm Cho Ít Nhất 2 Phụ Nữ Thiệt Mạng Với 64 Người Bị Thương

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/086-14/transcript-mayor-de-blasio-delivers-on-east-harlem-explosion-building-collapse/#/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *