Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại Thành Phố Nữu Ước Ngày 21 tháng 06 Năm 2014

BAN Tá»” CHỨC DIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾrnKỲ THỨ 29 – NÄ‚M 2014rn————————-ooOoo———————–rn rnTHƯ MỜI THAM Dá»°rn rn Ká»· Niệm 15 Năm Tham Dá»± rnDIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾrn rntại Thành Phố New York Ngày 21 tháng 06 Năm 2014rn rnBan Tổ Chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York rất mong mỏi được sá»± tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của đồng hÆ°Æ¡ng từ khắp nÆ¡i, để việc tổ chức được thành công tốt đẹp. Đây là vấn đề danh dá»± chung của dân tá»™c Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải chung lo, để chúng ta, Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại còn tiếp tục có mặt trong cuá»™c Ká»· Niệm 15 Năm tham dá»± Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc Tế này. rn rn Cố Vấn và Bảo Trợ: Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.rn Trưởng Ban Tổ Chức: LS Nguyá»…n Thanh Phong Chủ Tịch CĐNVQY/NY.rn Điều Hợp Tổng Quát: Ông Nguyá»…n Văn Tánh Cá»±u Chủ Tịch CĐNVQG/HK.rn rnĐồng Trưởng Ban Tổ Chức:rn rn – Ông Đoàn Hữu Định: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng MD & VA và DCrn – Ông Cao Xuân Khải: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng New Hampshire.rn – Ông Nguyá»…n Thanh Bình: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Massachusetts.rn – Ông Trần Văn Giỏi Chủ: Tịch Cá»™ng Đồng Connecticut.rn – DS Nguyá»…n Đức Nhiệm: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Pennsylvania .rn – Ông LÆ°u Văn TÆ°Æ¡i: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng TB/Florida.rn – Ông Trần Quán Niệm: Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Nam New Jersey.rn – Ông VÅ© Trá»±c: Chủ Tịch Cá»™ng Philadelphia.rn rnThành Viên Ban Tổ Chức:rnĐặc Trách Truyền Thông: Ông Nguyá»…n Đình Toàn.rnPhó Ban Điều Hành: Cô Tara Thu.rnPhụ Tá Điều Hợp: Cô Thái Hà. rnPhụ Tá Điều Hợp: Bà Hoàng Lan .rnTổng Thủ QÅ©y: Ông Nguyá»…n SÆ¡n Hà .rnrnrnBan Cố Vấn:rnrn – Thiếu TÆ°á»›ng Lê Minh Đảo.rn – BS Võ Đình Hữu.rn – Ông Nguyá»…n Trung Châu.rnrnĐịa chỉ Liên Lạc:rn rn1809 Paulding Ave, Bronx, NY 10462rnrn- Ô. Nguyá»…n Văn Tánh: 917-214-6455rn- Cô Tara thu Nguyá»…n: 347-545-2882rn- Tanhnguyen1947@yahoo.comrn- Tarathu@gmail.comrn rn rnrnTrân trọng kính chào quý vị, rnNew York ngày 27 tháng 3 năm 2014rn rnrn LS Nguyá»…n ThanhPhong rn Trưởng Ban Tổ Chức rnrnrnrnrnCá»™ng Đồng Người Việt Quốc GiarnLiên Bang Hoa KỳrnTel: 407-927-0014. Fax: 813-442-7046.rnEmail: CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM; Web: CDLBHK.ORGrn————rnCác CĐ Thành Viên hiện tại: CĐVN Arkansas, AR – CĐVN Arizona, AZ- CĐVN Nam California – CĐ Pomona, CA – Hiệp Há»™i NV San Diego, – CĐNVQG Bắc Cali – CĐNVQG Sacramento, CA – CĐ Stockton, CA -CDNVQG Colorado – CĐNVQG Connecticut – CĐVN Florida, FL – CĐVN TTâm Florida, FL – CĐVN Tampa Bay, FL – CĐVN Jacksonville, FL – CĐVNNam Florida, FL – CĐVN Pensacola, FL – CĐNVQG New Hampshire, NH – CĐNVQG Louisiana, LA – CĐNVQG Massachusetts, MA – CĐNVQG Minnesota, MN – CĐNVQG St Louis, MO – CĐNVQG South New Jersey, NJ – CĐNVQG New Mexico, NM – CĐNVQG New York, NY – CĐNVQG Oklahoma City, OK – CĐNVQG Allentown, PA – CĐNVQG Lancaster, PA – CĐNVQG Northeast Pennsylvania, PA – CĐNVQG Philadelphia, PA – CĐNVQG PA – CĐNVQG Pittsburgh, PA – CĐNVQG Middle Tennessee, TN – CĐNVQG Nashville, TN – CĐNVQG Houston, TX – CĐNVQG Dallas, TX. rn(Chúng tôi kính mời quý CĐ cùng hợp tác vá»›i chúng tôi. Đa tạ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *