Trả Tự Do 2014: Ngăn Chặn Làn Sóng Đàn Áp Truyền Thông Báo Chí Vận Động Cho Trải Tự Do Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải

http://www.humanrights.gov/2014/04/25/free-the-press-2014/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *