Thị Trưởng Mayor de Blasio Tuyên Bố Về Phán Quyết Tòa Phúc Thẩm Tiểu Bang New York Lệnh Cấm Chai Nước Ngọt Lớn Của Thành phố New York Là Vi Hiến

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/311-14/statement-mayor-de-blasio-sugary-drinks-ruling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *