Nhà Hàng Sắp Khai Trương Lucy’s Vietnamese Kitchen Mở Cửa Từ 3 Giờ Chiều đến 6 Giờ Tối Trong Ngày Chủ Nhật 03/14/15

rn

rn

rnTheo nguồn tin trên trang của Bushwick DailyrnrnSOURCE: Bushwick DailyrnrnLucy’s Vietnamese Kitchen to Open This Sunday Next to Boobie Trap in BushwickrnrnBy Abel Shifferaw rnrnhttp://bushwickdaily.com/2015/03/lucys-vietnamese-kitchen-to-open-this-sunday-next-to-boobie-trap-in-bushwick/rn

rn

rnNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.rn

rnrn

rnNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.rn

rnrn

rnADDRESS: 262 Irving Avenue, Brooklyn, NY 11237rnrnPHONE: (347) 921-4062rnrnEMAIL: LucysKitchenNY@gmail.comrnrnWEB: http://www.lucyskitchenny.com/rn

rnrn

rnLưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *