Giải Thưởng ThÆ¡ Sẽ Được Đăng Trên Metro New York Ngày 30 Tháng 4 Cho Cuá»™c Thi Twitter ‘Poetweet’ Của Thành Phố Nữu Ước Từ Ngày 6 Đến Ngày 13 Tháng 4

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/220-15/city-new-york-hosts-annual-twitter-poetweet-contest-april-6-13-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *