Thị trưởng Bill de Blasio và Đức Hồng Y Dolan Thông báo Tổng Giáo Phận Cung Cấp Giường Cho Người Vô Gia Cư Vào đêm Đức Giáo Hoàng Phanxico Tới Nữu Ước

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/636-15/on-eve-pope-francis-visit-mayor-de-blasio-cardinal-dolan-archdiocese-provide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *