Phóng Sự Video Clips Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần Thứ 17 tại New York 2016
Diễn Hành Văn Hóa QuốcTế Lần Thứ 17 tại New York do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia NY tổ chức vào ngày thứ bẩy 18/6/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *