Phóng Sự Hình Ảnh Diễn Hành Văn Hóa QuốcTế Lần Thứ 17


Courtesy of Nhat Hung

Diễn Hành Văn Hóa QuốcTế Lần Thứ 17 tại New York do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia NY tổ chức vào ngày thứ bẩy 18/6/2016.
DienHanhNewYorkNhatHung061816P01
DienHanhNewYorkNhatHung061816P03

DienHanhNewYorkNhatHung061816P11
DienHanhNewYorkNhatHung061816P19

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/6300184862247740401#

DienHanhNewYorkNhatHung061816P17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *